Obciążalność przewodów

Obciążalność długotrwała przewodów w izolacji z PCV

Poniższa tabela przedstawia obciążalność przewodów w zależności od sposobu montażu, zakładając stałą temperaturę otoczenia.Przy doborze przewodów należy również uwzględnić spadki napięć, które możemy wyliczyć z poniższych wzorów:

Wzór dla obliczenia spadku napięcia dla sieci 1 fazowej:

U% = (2*100*P*l) / (Γ*S*Uf*Uf)

gdzie Uf=230V

Wzór dla obliczenia spadku napięcia dla sieci 3 fazowej:

U% = (100*P*l) / (Γ *S*Un*Un)

gdzie: Un=400V

P – moc
l – długość

Γ- przewodność miedzi
∆U – zakładany spadek napięcia.

Polska norma  PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Oprzewodowanie, podaje dopuszczalną wartość spadku napięcia w budynkach nieprzemysłowych na odcinku od złącza do końca dowolnego obwodu odbiorczego jako równą 4% napięcia znamionowego.

Współczynniki poprawkowe dla przewodów ułożonych w temperaturze powietrza innej niż 30°C

Powyższa tabela zawiera podane w normie współczynniki poprawkowe dla temperatury otaczającego powietrza innej niż 30°C – dotyczą on przytoczonych podstawowych sposobów B1 i E wykonania instalacji. Norma podaje również, nie przytoczone tutaj, współczynniki poprawkowe dla innej niż 20°C temperatury gruntu i innej niż 2,5 K·m/W rezystywności cieplnej gruntu.